Scaffolding Projects står för kvalitet och säkerhet

Kvalitet, Miljö & Process

VI ARBETAR ENLIGT ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018

Med många års erfarenhet vet vi att branschen ställer höga krav på kvalité, miljö och arbetsmiljö.
Vi värnar om kundens förväntar på kvalité, en hållbar framtid och våra medarbetares arbetsmiljö.

KVALITETSPROCESSEN

Vårt pris till dig är alltid beräknat på det vi behöver för att hålla oss med fullt utbildad personal och genomföra alla steg i vår kvalitetsprocess som behövs för att genomföra säkra projekt. Vi tummar aldrig på kvalitet och säkerhet. Vi är dock väldigt måna om att behålla kunder som tänker som vi kring sund konkurrens.

Vi arbetar redan i personalrekryteringen med att säkerställa korrekt utbildning, sunda värderingar och viljan att utvecklas inom sitt yrke och att vara stolt över sitt yrke som ställningsmontör.

Utifrån vår kunniga och utbildade personal sätter vi sedan priset vid anbud och vi har noga tänkt igenom vem som skall utföra vad för att uppnå kundnöjdhet av ditt projekt, oavsett storlek. För att lyckas med detta har vi tagit fram policys som tydliggör och styrker de rutiner och kompetens ett modernt ställningsföretag ska följa.

VI TUMMAR INTE PÅ SÄKERHETEN

Vi använder oss av ställningsmaterial från Layher AB som förser oss med helhetslösningar inom ställningsbyggnation. Allt från systemställning och aluminium till väderskydd och övrigt detaljmaterial.
 
På nedan länk kan du skapa dig större förståelse för bland annat monteringsinstruktioner gällande samtliga system vi använder oss av. 
layher.se/teknisk-support/trycksaker

Provdragning – för allas säkerhet

Vid montage av ställnings- material som frångår den ordinarie monterings- anvisningen så tillämpar vi alltid en provdragning med hjälp av Hiltis HAT 28. Detta för att säkerställa hållfasthet och kvalité i förankringspunkten men också kvalitén i både ögla och plugg. Kalibrering och underhåll av vår Hilti HAT 28 utförs regelbundet hos Hilti.

VÅRA ARBETSMILJÖ-, KVALITETS- & MILJÖPOLICIES

Klicka på fälten nedan för att ta del av våra policies dår du även kan få ut dem i PDF-format.

Closed

Closed

Arbetsmiljöpolicy

(2021-02-11)

Scaffolding Projects levererar ställningsbyggnation i Göteborg till alla typer av projekt – med kvalité och säkerhet i fokus. Vi erbjuder det lilla och det stora projektets helhetslösning vad gäller ställningsbyggnation – byggnadsställningar och industriställningar samt väderskydd för byggbranschen, privatpersoner och industrin.

Vår ambition är att ingen ska skadas eller bli sjuk av arbetet.

Vi arbetar därför löpande med att identifiera faror, bedöma risker och förebygga skador och ohälsa genom en kontinuerlig dialog med våra medarbetare.

Vårt förebyggande arbete omfattar både fysiska och psykosociala förhållanden. Vi bevakar arbetsmiljölagstiftning och andra arbetsmiljökrav och anpassar våra arbetssätt efter kraven samt följer beställarnas reglemente om skyddsregler på arbetsplats.

Vi följer upp utfallet av vårt arbetsmiljöarbete och fortsätter att utveckla våra arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön och vårt hälsofrämjande arbete. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att ständigt med att förbättra vårt ledningssystem och arbetsmiljöarbete i samråd med samtliga medarbetare.

Arbete på byggen och motsvarande arbetsplatser innebär särskilda risker och därför gäller nedanstående säkerhetsregler:

– Arbetsplatsens regler för personlig skyddsutrustning ska följas. Utöver det ska lämplig skyddsutrustning användas.
– De ställningar som byggs ska vara säkra att använda.
– Lämpliga skyddsanordningar ska användas. Skyddsanordningarna ska kontrolleras innan arbetet påbörjas.
– Kranar, lyftanordningar, bygghissar och liknande utrustningar får bara användas om de är besiktigade och godkända.
– Ingrepp i elanläggningar får bara göras av behöriga installatörer. Skadade elkablar får inte användas.
– Heta arbeten får inte påbörjas och brandfarliga varor får inte användas utan brandskyddsansvariges tillstånd. Utrymningsvägar ska hållas fria och brandsläckningsutrustning ska finnas tillgänglig.
– Om farliga ämnen måste användas ska riskerna beaktas och lämplig skyddsutrustning ska användas.
– Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen.
– God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Material ska förvaras på anvisade platser.
Arbetsplatsens ordnings- och skötselföreskrifter ska följas.

Vi har ett åtagande om att eliminera skador och ohälsa i arbetet genom att följa och tillämpa gällande lagar och regler samt skapa en företagskultur med säkerhetstänk.

Arbetsmiljöpolicy PDF klicka här

Godkänd av: N. Wallman
Framtagen av: N. Wallman

Kvalitetspolicy

(2021-02-11)

Scaffolding Projects levererar ställningsbyggnation i Göteborg till alla typer av projekt – med kvalité och säkerhet i fokus. Vi erbjuder det lilla och det stora projektets helhetslösning vad gäller ställningsbyggnation – byggnadsställningar och industriställningar samt väderskydd för byggbranschen, privatpersoner och industrin.

Scaffolding Projects ledningsgrupp har åtagit sig att utforma en kvalitetspolicy som omfattar alla delar av verksamheten. Scaffolding Projects kvalitetspolicy syftar till att säkerställa ett högt förtroende hos kund genom att tillfredsställa och överträffa kundens behov och förväntningar. Vårt mål med kvalitetspolicyn är att öka kvaliteten på utförda arbeten samt att kunden ska uppleva oss som den mest pålitliga och säkra leverantören av byggnadsställningar vid en jämförelse.

Kundnytta

Allt kvalitetsarbete inom Scaffolding Projects ska ge märkbara resultat för kunden. Kvalitetsarbetet ska bedrivas med fokus på kundens behov och krav. Våra kunder kan alltid förutsätta att vårt arbete bedrivs i enhetlighet med gällande branschregler, lagstiftning och andra krav. Samarbetet med Scaffolding Projects bygger fyra kvalitetssäkrande principer:

Tillgänglighet – Genom vår lokala förankring erbjuds våra kunder snabba och effektiva lösningar. Tillgängligheten ligger i en hög servicegrad samt den fysiska närheten till kund.

Flexibilitet – Scaffolding Projects skapar möjligheter för varje enskild enhet att möta kundens varierande krav baserat på Scaffolding Projects gemensamma resurser. Detta innebär att alla Scaffolding Projects enheter kan erbjuda varje kund en komplett helhetslösning.

Innovation – Scaffolding Projects arbetar enbart med moderna ställningsmaterial vilket för kund innebär att vi alltid kan erbjuda effektivare transporter, korta montage och demontage tider samt flexibla ställningslösningar. Scaffolding Projects strävar efter att vara ledande inom utvecklingen av ställningsbyggnation.

Kompetens – Alla Scaffolding Projects anställda ska ha erforderlig kompetens i förhållande till sin tjänst. För kund betyder detta ett säkerställande av ett kvalitativt slutresultat och en säker arbetsprocess.

Organisation Alla Scaffolding Projects bolag förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med kvalitetsledningssystemet. Detta innebär en hög förutsägbarhet i organisationen avseende kvalitativa arbetssätt och rutiner. Det åligger varje anställd i Scaffolding Projects att leva upp till de standarder och kvalitetskrav som utformats.

Ledningsgruppen åtar sig att avsätta erforderliga resurser för att upprätthålla, utveckla, ständigt arbeta med förbättringar av kvalitetsledningssystemet och att lyssna lyhört på våra kunders bedömning av oss. Vidare ansvarar ledningsgruppen för att kvalitetspolicyn förstås och finns tillgänglig för alla i organisationen.

Kvalitetspolicy PDF klicka här

Godkänd av: N. Wallman
Framtagen av: N. Wallman

Miljöpolicy

(2021-02-11)

Scaffolding Projects levererar ställningsbyggnation i Göteborg till alla typer av projekt – med kvalité och säkerhet i fokus. Vi erbjuder det lilla och det stora projektets helhetslösning vad gäller ställningsbyggnation – byggnadsställningar och industriställningar samt väderskydd för byggbranschen, privatpersoner och industrin.

Scaffolding Projects skall aktivt delta i arbetet för en varaktig och hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara så liten som möjligt. Vi vill vara med i arbetet att skydda miljön och förebygga klimatpåverkande föroreningar.

I våra miljöåtaganden för att ständigt förbättra vår miljöpåverkan ingår:

• Efterlevnad av relevant miljölagstiftning och de miljökrav som finns
• Förebyggande av föroreningar
• Ett internt miljöarbete som bedrivs så att det leder till ständiga förbättringar, internt och för våra kunder.
• Ett aktivt arbete för att undvika onödig resursförbrukning
• Tillsättande av erforderliga resurser för att kunna effektivisera miljöarbetet i organisationen.
• Information, utbildning och engagerande av alla medarbetare i ett aktivt, och systematiskt miljöarbete som förebygger förorening i vår verksamhet.
• Aktivt deltagande i det lokala miljöarbetet på de orter där vi har verksamhet.

 

För Scaffolding Projects betyder detta i praktiken följande:

• Vi ska minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter av personal, och ställningar genom effektivisering, färre lätta transporter och lämpliga val av transportmedel.
• Vi skall källsortera avfall i enlighet med kommunernas källsorteringsprogram.
• Vi har ett nära samspel med kunder och övriga partners i miljöfrågor.
• Vi utformar, i samverkan med våra leverantörer, krav för att få fram tydlig miljöinformation samt uppnå miljöförbättringar avseende varor, förpackningar och transporter internt och från våra leverantörer.

Miljöpolicy PDF klicka här

Godkänd av: N. Wallman
Framtagen av: N. Wallman

Har du frågor krings vårt kvalitetsarbete?

Kalibrering och underhåll

"När man har med detta företag att göra, kan man förvänta sig det allra bästa."

- Jonas Olsson
JO Måleri AB

Scaffolding Projects med kvalitet och säkerhet i fokus
Laget på Scaffolding Projects

Scaffolding Projects
Sweden AB

Helhetslösning inom ställningsbyggnation, byggnadsställningar och industriställningar samt väderskydd för byggbranschen, privatpersoner och industrin.